Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

 1. Bepalend voor de omvang van leveringen of diensten zijn de wederzijdse schriftelijke verklaringen. Algemene voorwaarden van de besteller gelden echter slechts in zoverre de leverancier of dienstverlener hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
 2. De eigendoms- en auteursrechtelijke gebruiksrechten op kostenramingen, tekeningen en andere documenten blijven de leverancier onbeperkt voorbehouden. De documenten mogen slechts na voorafgaande toestemming van de leverancier aan derden beschikbaar worden gesteld en dienen, wanneer de opdracht niet aan de leverancier wordt verstrekt, op zijn verzoek onmiddellijk te worden teruggegeven. Punten 1 en 2 gelden overeenkomstig voor documenten van de besteller; deze mogen echter beschikbaar worden gesteld aan zulke derden, die de leverancier toestemming heeft gegeven tot deze leveringen.
 3. De besteller heeft het niet-exclusieve recht op het gebruik van standaardsoftware met de overeengekomen prestatiekenmerken in ongewijzigde vorm en op de overeengekomen apparaten. De besteller mag zonder uitdrukkelijke toestemming een kopie voor back-updoeleinden maken.
 4. Deelleveringen zijn toegestaan in zoverre deze in redelijkheid van de besteller gevergd kunnen worden.

2. Schriftelijke overeenkomst

 1. Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een bestelling geldt pas als aanvaard, wanneer wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Daarbij is alleen de tekst van onze opdrachtbevestiging bindend.
 2. Alle overeenkomsten, verklaringen en andere informatie zijn pas geldig wanneer deze op schrift zijn gesteld; telefoongesprekken, faxberichten, telegrammen en telexberichten dienen door ons schriftelijk te worden bevestigd.

3. Omvang van leveringen en diensten

 1. De bij onze offertes gevoegde documentatie, tekeningen, gewichtsaanduidingen, monsters enz. zijn alleen bij benadering maatgevend, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 2. Wijzigingen in constructie, bouw, materiaalkeuze en vervaardiging blijven ook na verzending van de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk voorbehouden, voor zover dit geen gevolgen heeft voor prijs en/of essentiële functiekenmerken of levertijd en dit in redelijkheid van de klant gevergd kan worden.

4. Leveringstermijnen

 1. De door ons in de opdrachtbevestiging vermelde levertijd is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Correcte en tijdige toelevering blijft uitdrukkelijk voorbehouden. De leveringstermijn begint op de verzenddatum van onze opdrachtbevestiging, echter niet voordat alle technische details volledig zijn opgehelderd.
 2. De levertijd wordt verlengd wanneer zich onvoorziene, buitengewone en onafwendbare gebeurtenissen voordoen, in het bijzonder stakingen van welke aard dan ook en bij niet tijdige toelevering, ook wanneer deze gebeurtenissen pas tijdens een reeds ontstane vertraging optreden.
 3. Indien verzending op verzoek van de klant of om andere ons niet toe te rekenen redenen wordt vertraagd, komen de hieruit ontstane meerkosten evenals het risico van mogelijk verlies of verslechtering van de levering vanaf het moment dat deze gereed is gemeld voor verzending, voor rekening van de klant.
 4. Bij opslag in onze fabriek (of bij onze gemachtigden) zijn wij gerechtigd voor elke nieuw aangevangen maand opslag minimaal 0,5% van de prijs van de levering in rekening te brengen. Overige aanspraken, in het bijzonder uit hoofde van § 373 HGB (Duits Wetboek van Koophandel), blijven voorbehouden.
 5. Deelleveringen en voortijdige leveringen blijven principieel voorbehouden.
 6. In het geval van een ons toe te rekenen leveringsachterstand, is de klant verplicht ons redelijkerwijs uitstel te verlenen. Indien de klant bij leveringsachterstand ons naar omstandigheden redelijk uitstel verleent en wij verzuimen deze termijn na te komen op grond van ons toe te rekenen redenen, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst op te zeggen; eisen tot schadevergoeding kunnen door hem alleen worden gesteld in het geval van schade door opzet of grove nalatigheid.
 7. Indien de overeenkomst een levering betreft in de zin van § 376 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), dan is lid 6 van toepassing, met dien verstande dat de klant met uitsluiting van alle overige rechten schriftelijk de overeenkomst kan opzeggen. Tenzij er sprake is van schade door opzet of grove nalatigheid.
 8. Het nakomen van de leveringstermijn door ons vooronderstelt dat de klant zich tijdig en correct kwijt van het naleven van zijn contractuele verplichtingen, met name van zijn betalingsverplichtingen.

5. Risico-overgang, verzending, verpakking, ontvangst

 1. Het risico gaat over op de klant zodra de levering onze fabriek resp. ons magazijn verlaat (INCOTERMS 2000), ook als er sprake is van deelleveringen.
 2. De verzending is voor rekening en risico van de klant; wij kiezen de goedkoopste manier en route voor de verzending, tenzij de klant specifieke verzendvoorschriften heeft gegeven.
 3. De kosten van verpakking worden tegen kostprijs berekend, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Indien wij in het kader van de door ons afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering de verzekering van het transport op ons nemen, geschiedt afhandeling volgens de verzekeringsbepalingen, op vertoon van de volgende documenten:
  a) Feitelijk verslag van het transportbedrijf (bijv. afleverpapieren van de expediteur)
  b) Originele vrachtbrief
  c) Rechtsoverdracht voor de ontstane schade.
 5. De klant is verplicht, in zoverre de transportschade aan ons is toe te rekenen, ons van de opgetreden transportschade onmiddellijk na ontvangst van de zending schriftelijk op de hoogte te stellen. De beschadigde onderdelen dienen naar onze fabriek in Radevormwald of naar het desbetreffende magazijn retour te worden gezonden.
 6. De besteller mag de ontvangst van leveringen niet weigeren om onbeduidende gebreken.

6. Prijzen, betalingsvoorwaarden, zekerheden

 1. Onze prijzen gelden af fabriek of ons magazijn (volgens INCOTERMS 2000), exclusief de wettelijk geldende btw.
 2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van afgifte van de offerte (opdrachtbevestiging) bepalende kostenfactoren. Wanneer deze factoren tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en het tijdstip van de aflevering van de goederen veranderen, behouden wij ons het recht voor de prijs in redelijke verhouding tot de kostenstijging te verhogen.
 3. Bij een afname ter waarde van minimaal netto EUR 500,- geschiedt levering franco ontvangstadres exclusief verpakking, bij een afname ter waarde van minimaal netto EUR 1.000,- franco ontvangstadres inclusief verpakking. Voor opdrachten van minder dan EUR 100,- wordt standaard een bedrag van EUR 15,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Voor leveringen, waarbij het afleveradres afwijkt van het besteladres, berekenen wij minimaal EUR 7,50 verzendkostentoeslag per zending, hogere verzendkosten worden afzonderlijk met de klant overeengekomen.
 4. Alle betalingen van de klant dienen zonder enige aftrek of kosten aan onze bankrelatie volgens de aangegeven termijnen te worden verricht. De klant heeft slechts recht op verrekening van onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen; in deze gevallen heeft de klant ook recht op inhouding. Daarnaast heeft de klant het recht bedragen in te houden, wanneer dit recht op inhouding voortvloeit uit ons toe te rekenen verzuim tot levering; in deze gevallen mag echter het recht op inhouding slechts in een redelijke verhouding tot het daadwerkelijke verzuim worden toegepast.
 5. Indien na de verzenddatum van onze opdrachtbevestiging veranderingen optreden in de bedrijfsomstandigheden van de klant, waardoor de vervulling van diens betalingsverplichtingen in twijfel kan worden getrokken, zijn wij gerechtigd de levering van de goederen op te houden of zekerheidstelling te vragen; indien de klant binnen een redelijke termijn onze vraag om zekerheidstelling niet nakomt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 6. Bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum geven wij een korting ter hoogte van 2%. Bij betalingsachterstanden en betaling in termijnen vervalt het recht op korting. De normale betalingstermijn bedraagt 30 dagen netto contant.
 7. Onze vertegenwoordigers en buitendienstmedewerkers zijn niet bevoegd betalingen of betaalmiddelen aan te nemen, tenzij zij een incassomachtiging hebben.
 8. Wissels en cheques worden uitsluitend aangenomen als betaling. Bank-, wissel- en inningskosten zijn voor rekening van de klant. Betalingen door middel van wissels en cheques worden pas als gedaan beschouwd wanneer het betreffende bedrag op onze rekening is bijgeschreven.
 9. De besteller is verplicht, na ontvangst van de goederen binnen 30 dagen de vordering van de leverancier te betalen. Na het verstrijken van deze termijn geldt de betaling als achterstallig, zonder dat de besteller moet worden aangemaand.
 10. De besteller is bij betalingsachterstand verplicht tot rentebetaling over de geldschuld ter hoogte van 8% bovenop de basisrente. Het aantonen van een hogere schade door de betalingsachterstand en vordering daarvan blijft voorbehouden.
 11. Wanneer de leverancier het opstellen of de montage op zich heeft genomen en niets anders is overeengekomen, draagt de besteller naast de overeengekomen vergoeding alle noodzakelijke bijkomende kosten zoals reiskosten, kosten voor transport van gereedschap en persoonlijke bagage en verplaatsingskosten.

7. Materiële gebreken

De leverancier aanvaardt aansprakelijkheid voor materiële gebreken als volgt:

 1. Alle delen of diensten dienen naar keuze van de leverancier kosteloos te worden hersteld, opnieuw geleverd of opnieuw vervuld, die binnen de verjaringstermijn – ongeacht de bedrijfsduur – gebreken vertonen, voor zover de oorzaak daarvan al bestond voor het moment van de risico-overdracht.
 2. Aanspraken wegens materiële gebreken verjaren na 24 maanden. Dit geldt niet voor zover
  de wetgeving conform §§ 438 lid 1 nr. 2 (Bouwwerken en producten voor bouwwerken), 479 lid 1 (Aanspraak op regres) en 634a lid 1 nr. 2 (Bouwgebreken) BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) langere termijnen voorschrijft en in gevallen van schade aan leven, lichaam of gezondheid, bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de leverancier en bij bedrieglijk verzwijgen van gebreken. De wettelijke regelingen met betrekking tot opschorting van de aanvang, opschorting en hernieuwde aanvang van verjaringstermijnen blijven onaangetast.
 3. De besteller dient na ontvangst de leveringen en diensten onmiddellijk te controleren.
  § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) is van toepassing.
  Materiële gebreken dient de besteller binnen een termijn van twee weken schriftelijk bij de leverancier te melden. Voor klaarblijkelijke gebreken begint deze termijn met de aflevering van de goederen bij de besteller. Wanneer gebreken niet tijdig worden gemeld, is aanspraak op garantie uitgesloten. Voor het voldoen aan de termijn is een tijdige verzending voldoende. De besteller draagt de volledige bewijslast voor alle garantievoorwaarden, met name voor het gebrek zelf, voor het tijdstip waarop het gebrek is vastgesteld en voor het tijdig indienen van de klacht.
 4. Bij klachten, die tijdig en op de juiste wijze zijn gemeld, mogen betalingen van de besteller in een zodanige omvang worden ingehouden, als in een redelijke verhouding staat tot de opgetreden gebreken. De besteller kan betalingen uitsluitend inhouden, wanneer een klacht wordt verhaald, waarbij over de gegrondheid geen twijfel kan bestaan. Wanneer een klacht onterecht is, is de leverancier gerechtigd de bij hem ontstane uitgaven op de besteller te verhalen.
 5. Allereerst dient de leverancier de gelegenheid te worden geboden alsnog zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn te vervullen. Eventueel vervangen delen dienen ons kosteloos retour te worden gezonden.
 6. Wanneer alsnog niet aan de verplichtingen wordt voldaan (conform § 440 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek)) kan de besteller - ongeacht eventuele aanspraken op schadevergoeding conform art. XI - de overeenkomst opzeggen of de vergoeding in mindering brengen.
 7. Aanspraken op garantie bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen toestand, bij slechts onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade, die na de risico-overdracht ontstaat als gevolg van foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond of op grond van bijzondere invloeden van buitenaf, die niet volgens de overeenkomst voorop zijn gesteld, alsook bij niet-reproduceerbare softwarefouten. Wanneer door de besteller of door derden ondeskundig wijzigingen of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, bestaat hiervoor en de daaruit voortkomende gevolgen eveneens geen aanspraak op garantie. Onze garantieverplichting vooronderstelt, dat de goederen correct worden gemonteerd, in bedrijf genomen en onder nauwkeurige opvolging van onze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
 8. Aanspraken van de besteller wegens voor het voldoen aan de verplichtingen vereiste uitgaven, met name transport-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten, voor zover de uitgaven hoger uitvallen, omdat het voorwerp van de levering naderhand naar een andere locatie dan de vestiging van de besteller is gebracht, tenzij deze verplaatsing overeenkomt met het bedoelde gebruik van het voorwerp.
 9. Aanspraken op regres van de besteller tegen de leverancier conform § 478 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) (Regres van de ondernemer) bestaan slechts in zoverre de besteller met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft getroffen, die boven de wettelijke aanspraken op garantie uitgaan. Voor de omvang van de aanspraak op regres van de besteller tegen de leverancier conform § 478 lid 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) geldt verder overeenkomstig nr. 8.
 10. Voor aanspraken op schadevergoeding geldt voor het overige art. XI (Overige aanspraken op schadevergoeding). Verdergaande of andere dan in dit art. VIII geregelde aanspraken van de besteller tegen de leverancier en zijn plaatsvervanger wegens materiële schade zijn uitgesloten.
 11. Bij maatwerk geldt een meer- resp. minderlevering ter hoogte van 10% als contractueel overeengekomen.

8. Afwikkeling van retouren (terugname van goederen)

 1. Wanneer niet aan de voorwaarden voor aanspraken op garantie door de besteller is voldaan, heeft Gira niet de verplichting goederen terug te nemen.
 2. Wanneer Gira buiten aanspraken op garantie om bij uitzondering toestemt in terugname van goederen van de besteller, dan gebeurt dit vrijwillig en zonder erkenning van wettelijke verplichtingen. Dit vormt geen reden voor aanspraak van de besteller op terugbetaling van de koopprijs.
 3. Wanneer Gira handelt in de zin van voornoemde nr. 2 buiten aanspraken op garantie om in het kader van de afwikkeling van retouren, wordt de klant een vaste afhandelingsbijdrage in rekening gesteld. De hoogte van deze vaste bijdrage staat vermeld op de Gira homepage www.gira.de, portaal voor de elektrotechnische groothandel.

9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij behouden het eigendom voor van de goederen totdat alle betalingen uit hoofde van deze overeenkomst, inclusief alle andere overeenkomsten, die voor het afsluiten van deze overeenkomst tussen de klant en ons zijn afgesloten, zijn voldaan. De klant mag de goederen waarop het voorbehoud rust volgens goed zakelijk gebruik doorverkopen. De klant draagt echter reeds nu alle vorderingen aan ons over ter hoogte van het betreffende factuurbedrag, die hij uit de doorverkoop verkrijgt op afnemers of derden. Na de genoemde afdracht blijft de klant gerechtigd deze vorderingen te innen.
 2. Onze bevoegdheid de vordering zelf te innen, blijft onverminderd van kracht. Wij kunnen met name van de klant verlangen de overgedragen vordering, het bijbehorende saldo en de debiteur aan ons bekend te maken, alle vereiste gegevens voor het innen van de vordering te verstrekken en de daarbij behorende documenten onmiddellijk aan ons te overhandigen, en de debiteur schriftelijk van de overdracht op de hoogte te stellen.
 3. Voor zover de schade veroorzaakt is door nalatigheid, wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot schadeloosstelling van onze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering resp. productaansprakelijkheidsverzekering, tenzij de regeling onder lid 1 de klant in een afzonderlijk geval onredelijk zou benadelen.
 4. De klant is niet gerechtigd de goederen waarop het voorbehoud rust te verpanden of aan derden als zekerheid over te dragen.
  Wanneer de klant handelt in strijd met de overeenkomst, met name bij betalingsachterstand, zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen. De terugname van of beslaglegging op de goederen betekent niet dat wij de overeenkomst beschouwen als opgezegd; dit geldt integendeel alleen wanneer wij dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaren.
 5. Bij beslaglegging of andere ingrepen door derden moet de klant ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen.
  Wanneer de goederen samen met andere goederen, die niet aan ons toebehoren, worden doorverkocht, dan wordt de vordering van de klant op de afnemer ter hoogte van de tussen ons en de klant overeengekomen leverprijs bij het sluiten van de overeenkomst, als overgedragen beschouwd.
  Op verzoek zullen wij de klant onze zekerstelling naar eigen inzicht en keuze vrijgeven, wanneer de waarde daarvan meer dan 25% hoger ligt dan de ter zekerheid gestelde vorderingen.

10. Onmogelijkheid; aanpassing van de overeenkomst

 1. Voor zover de levering onmogelijk is, is de besteller gerechtigd schadevergoeding te verlangen, tenzij de leverancier de onmogelijkheid niet is toe te rekenen. De aanspraak op schadevergoeding van de besteller is echter beperkt tot 10% van de waarde van het betreffende onderdeel van de levering dat wegens de onmogelijkheid niet ter zake dienend in gebruik kan worden genomen. Deze beperking geldt niet voor zover in gevallen van opzet, grove nalatigheid of wegens schade aan leven, lichaam of gezondheid aansprakelijkheid verplicht is; dit houdt geen omkering van de bewijslast in ten nadele van de besteller. Het recht van de besteller om de overeenkomst te ontbinden blijft onaangetast.
 2. Voor zover onvoorziene gebeurtenissen in de zin van art. IV nr. 2 de economische betekenis of de inhoud van de levering aanmerkelijk veranderen of een aanzienlijke invloed hebben op het bedrijf van de leverancier, wordt de overeenkomst in goed vertrouwen en naar redelijkheid aangepast. Voor zover dit economisch niet aanvaardbaar is, heeft de leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden. Wanneer hij van dit recht op ontbinding gebruik wil maken, dient hij dit, nadat hem de draagwijdte van de gebeurtenis bekend is, onmiddellijk aan de besteller mede te delen en wel ook dan, wanneer hij eerder met de besteller een verlenging van de levertijd was overeengekomen.

11. Overige aanspraken op schadevergoeding

 1. Aanspraken op schade- en onkostenvergoeding van de besteller (verder genoemd: aanspraken op schadevergoeding), ongeacht uit welke rechtsgrond, met name wegens schending van verplichtingen voortkomend uit de schuldverhouding en uit onbevoegde handelingen, zijn uitgesloten.
 2. Dat geldt niet voor zover aansprakelijkheid verplicht is, bijv. volgens de productaansprakelijkheidswetgeving, in gevallen van opzet of grove nalatigheid, wegens schade aan leven, lichaam of gezondheid, of wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen. De aanspraak op schadevergoeding voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot voor de overeenkomst kenmerkende en voorzienbare schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of van aansprakelijkheid wegens schade aan leven, lichaam of gezondheid. Bovenstaande regelingen houden geen omkering van de bewijslast in ten nadele van de besteller.
 3. Voor zover de besteller volgens dit art. XI aanspraak kan maken op schadevergoeding, verjaren deze bij het verlopen van de voor materiële gebreken geldende verjaringstermijn volgens art. VIII nr. 2. Bij aanspraken op schadevergoeding volgens de productaansprakelijkheidswetgeving gelden de wettelijke verjaringsvoorschriften.

12. Plaats van nakoming - bevoegd gerecht - geldigheidsgebied

 1. De plaats van nakoming voor alle verplichtingen uit deze overeenkomst, inclusief een aanspraak op ontbinding, is Radevormwald.
 2. Als bevoegd gerecht gelden als overeengekomen de plaatsen waar de voor Radevormwald verantwoordelijke rechtbanken hun zetel hebben. Dit geldt tevens voor klachten over wissels en cheques, in het bijzonder bij aanspraken als gevolg van aanmaningsprocedures; zolang er echter geen proces tegen ons aanhangig is gemaakt, zijn wij gerechtigd de klant ook bij de voor zijn vestigingsplaats bevoegde rechtbank aan te klagen.
 3. Op de rechtsbetrekkingen voortkomend uit deze overeenkomst is uitsluitend het Duitse recht van toepassing onder uitsluiting van het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).
 4. Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gelden uitsluitend ten opzichte van bedrijven in de zin van § 24 AGBG (Wetboek Ondernemingen)

 

> Algemene voorwaarden downloaden

TOP